ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА CarМarket.bg (Общи условия) Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от Нет Инфо ЕАД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта CarМarket.bg и урежда отношенията между Нет Инфо ЕАД, София, с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 5 и всеки един от потребителите на достъпните чрез уебсайта CarМarket.bg информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ).

І. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 • 1. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • 2. CarМarket.bg (http://www.CarМarket.bg) е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Нет Инфо ЕАД, организиран като наръчник с потребителска информация относно оферти за продажба на нови и употребявани превозни средства, части за тях, както и новини, свързани с автомобилния пазар. Уебсайтът не е онлайн магазин/ борса и не продава никакви превозни средства, а предоставя независима услуга по представяне на търговците и потребителите, от които превозните средства могат да бъдат закупени и на каква цена.
 • 3. URL е стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.
 • 4. Електронна препратка / линк е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, улесняващ пренасочването към други Интернет страници на същия Уебсайт или към други Уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане ("кликване") върху него.
 • 5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • 6. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 • 7. Интернет страница е съставна и обособена част от Уебсайт.
 • 8. Нет Инфо ЕАД (наричано по-долу Нет Инфо) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 5, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202 632 567, предоставящо информационните ресурси и услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 • 9. Потребител е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта CarМarket.bg информационни ресурси и услуги.
 • 10. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • 11. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • 12. Услуги са предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги и ресурси, достъпни чрез Сайта CarМarket.bg, като възможност за търсене, въвеждане и сравняване на превозни средства, части за превозни средства, техните цени и характеристики, кактои други, описани по-долу.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 2.1. Нет Инфо чрез Уебсайта CarМarket.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ безвъзмездно за лично ползване, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, комплекс от ресурси и услуги ("Услугите"), които включват:
  • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, снимки и др., публикувани в Уебсайта CarМarket.bg, свързани с различни превозни средства, както и части за тях, техните цени, местата, от които могат да бъдат закупени и др.;
  • Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта CarМarket.bg, включително относно конкретни публикувани превозни средства и цени;
  • Услуги, свързани с търсене на превозни средства, както и части за тях, по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта CarМarket.bg;
  • Други услуги, които Нет Инфо развива и обогатява.
 • 2.2. Нет Инфо предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта CarМarket.bg информационни ресурси, като:
  • информация относно превозни средства и техните цени;
  • информация относно части за превозни средства и техните цени;
  • информация за контакт с търговци, автокъщи и други потребители;
  • коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно превозните средства, както и части за тях, представени на Уебсайта CarМarket.bg;
  • услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта CarМarket.bg;
  • рейтинг на превозни средства, търговци, автокъщи и потребители, изграден на базата на мнения, изразени от ПОТРЕБИТЕЛИ;
  • други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.
 • 2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта CarМarket.bg е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:
  • възможност за публикуване на Уебсайта CarМarket.bg на коментари, описания или рецензии относно представените превозни средства, техните цени, резервни части, други потребители, търговци и автокъщи;
  • възможност за споделяне на оценка (мнение относно рейтинга) на представените превозни средства, части за тях, цени, други потребители, търговци и автокъщи;
  • възможност за получаване на информационен бюлетин относно превозните средства, техните части и цени, представени на Уебсайта CarМarket.bg;
  • възможност за заявяване получаването на известия относно промени в цената на конкретна оферта, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ ("Известие за цени");
  • възможност за препоръка на определена оферта чрез изпращане на съобщение до приятел ("Препоръчай на приятел");
  • Други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта CarМarket.bg.
 • 2.4. Нет Инфо има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • 2.5. Услугите на Нет Инфо се предоставят "във вида, в който са" и Нет Инфо не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Нет Инфо няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 • 2.6. Описанията и характеристиките на офертите на Уебсайта CarМarket.bg, както и техните цени, се публикуват от Нет Инфо във вида, в който са направени от съответните потребители, производители, автокъщи, търговци, критици и други публично достъпни източници на информация. Нет Инфо не изготвя и не променя описанията на офертите и цените им. Нет Инфо разчита, че информацията относно офертите, включително тяхната цена и наличности, е вярна и актуална, но не може да поеме отговорност относно точността й. Всички действия, предприети от ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването на Услугите на Уебсайта CarМarket.bg, включително, но не само покупката на продукти, представени на Уебсайта CarМarket.bg, са изцяло в отговорност и пораждат последици единствено за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • 2.7. За ползване на Услугите, предоставяни чрез Уебсайта CarМarket.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение на Нет Инфо.
 • 2.8. Нет Инфо не продава, препродава или дистрибутира който и да е от продуктите, представени на Уебсайта CarМarket.bg и не поема никакви задължения или отговорност във връзка с продажбата им. Нет Инфо не е страна в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Нет Инфо не носи отговорност във връзка с каквито и да е плащания, доставки, гаранционна отговорност и други във връзка с продажбата на продукти, която е предмет на отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и третите лица. Всякакви въпроси, оплаквания, жалби и искове, свързани с продукти, представени на Уебсайта CarМarket.bg, следва да бъдат отправени към съответния търговец, потребител или автокъща, който ги предлага.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта CarМarket.bg ("регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ"). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта CarМarket.bg ("нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ"), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в чл. 2.2.
 • 3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Нет Инфо на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Нет Инфо и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.
 • 3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://www.CarМarket.bg/tos по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка Интернет страница от Уебсайта CarМarket.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта CarМarket.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта CarМarket.bg, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта CarМarket.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
 • 3.4. За да може да използва услугите по чл. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет.
 • 3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Прочетох и приемам общите условия за ползване на сайта" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирайте се!", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползване на Услугите на Уебсайта CarМarket.bg. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 • 3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Нет Инфо посредством Уебсайта CarМarket.bg Услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация или в по-късен момент, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 • 3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Нет Инфо има право да откаже регистрацията.
 • 3.8. Забранява се предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Нет Инфо може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Нет Инфо.

ІV. АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 • 4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва активен адрес на електронна поща и парола. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите по чл. 2.3.
 • 4.2. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с адреса на електронна поща служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
 • 4.3. Потребителският профил представлява обособена група от Интернет страници, съдържащи информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставена в процеса на регистрация или в по-късен момент и съхранявана на сървър на Нет Инфо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.
 • 4.4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Нет Инфо може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • 5.1. Договорът между Нет Инфо и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3.3 или чл. 3.5.
 • 5.2. Договорът има действие:
  • а) за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта CarМarket.bg. При всяко ново влизане в Уебсайта CarМarket.bg нерегистрираният ПОТРЕБИТЕЛ сключва нов договор с Нет Инфо. Общите условия на този договор са действащите към момента на сключването му.
  • б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 • 6.2. Нет Инфо довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта CarМarket.bg. Нет Инфо предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
 • 6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в сила. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по чл. 6.2 чрез изпращане на съобщение до Нет Инфо, че отхвърлят промените, изпратено на адреса на управление на дружеството или по електронна поща. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Нет Инфо, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Нет Инфо за ползване на Услугите, при което Нет Инфо има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • 7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта CarМarket.bg. Нет Инфо не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 • 7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Уебсайта CarМarket.bg с информационни цели относно сравняване на цени на продукти. За да може да ползва Услугите, описани в чл. 2.3., регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе адрес на електронна поща и парола в съответната форма на Уебсайта CarМarket.bg.
 • 7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта CarМarket.bg, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта CarМarket.bg и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта CarМarket.bg съдържание за каквито и да било търговски цели.
 • 7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.
 • 7.5. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага на сървър на Нет Инфо Потребителско съдържание под формата на описания, коментари, снимки и рецензии към конкретни оферти на автомобили, техните цени, търговци, други потребители и автокъщи, представени на Уебсайта CarМarket.bg, или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия. Публикуваните описания, цени, снимки, коментари и рецензии са достъпни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайта CarМarket.bg.
 • 7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на сървър на Нет Инфо и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, коментари, рецензии, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:
  • а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  • в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
  • д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
  • е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  • ж. които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
  • з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  • и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  • й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
  • к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
  • л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
  • м. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
  • н. с големина на файла над определените на всеки от Уебсайтовете максимални размери.
 • 7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:
  • а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • в. да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • д. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
  • е. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).
  • ж. да попълва правилно и точно всички полета във формата за записване на обява, като текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта
 • 7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Нет Инфо Услуги, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на e-mail: info@netinfocompany.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като Нет Инфо спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
 • 7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обявява офертите за автомобили на лизинг съгласно чл.16 и чл. 68д от ЗЗП с крайната им цена, а по желание на подаващия, вида и начина на плащане на лизинга се описва в допълнителната информация към обявата.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Нет Инфо

 • 8.1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
 • 8.2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ посредством ползването на Услугите.
 • 8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Нет Инфо съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на Нет Инфо, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Нет Инфо или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 • 8.4. Нет Инфо има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта CarМarket.bg, включително в потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Нет Инфо или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Нет Инфо.
 • 8.5. Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Нет Инфо. Нет Инфо си запазва правото да използва потребителски снимки, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи за реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги.
 • 8.6. В случай на неизползване на потребителския профил от регистриран ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни Нет Инфо има право без предизвестие да дезактивира и заличи адреса на електронна поща и паролата за достъп до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото съдържание, разположено на тях от регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ при ползване на Услугите. Договорът с регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта CarМarket.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Нет Инфо и/или съответно указаното лице, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • 9.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта CarМarket.bg не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо, негов партньор, клиент, друг ПОТРЕБИТЕЛ на Уебсайта CarМarket.bg или трето лице.
 • 9.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта CarМarket.bg, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Нет Инфо и/или носителя на правата за съответния вид използване.
 • 9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Нет Инфо на Уебсайта CarМarket.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта CarМarket.bg в нарушение на настоящите Общи условия.
 • 9.5. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, коментар, описание, рецензия, изображение или друго съдържание на Уебсайта CarМarket.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Нет Инфо правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайтовете и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.
 • 9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Х. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • 10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Нет Инфо и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нет Инфо Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
 • 10.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Нет Инфо, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
 • 10.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Нет Инфо и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
 • 10.4. Задълженията на лицата по настоящия раздел Х продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • 10.5. Нет Инфо полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайтовете, освен ако са причинени от Нет Инфо умишлено или при проявена груба небрежност.
 • 10.6. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Нет Инфо.
 • 10.7. Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на съобщение в Уебсайта CarМarket.bg или други уебсайтове, собственост на Нет Инфо, за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
 • 10.8. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 • 10.9. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на предаваната информация, както и не избира и не променя тази информация, Нет Инфо не носи отговорност за съдържанието на информацията, предавана посредством предоставяните от него Услуги чрез Уебсайта CarМarket.bg.
 • 10.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на извлечената информация, както и не избира и не променя тази информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
 • 10.11. Нет Инфо не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, включително, но не само информация и материали, публикувани от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на коментари, описания, рецензии, оценки и други. Освен това, Нет Инфо не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта CarМarket.bg.
 • 10.12. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Нет Инфо, независимо дали е дало или не съгласие за това.
 • 10.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта CarМarket.bg Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Нет Инфо не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 • 10.14. Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта CarМarket.bg, включително чрез Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна поща, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

ХІ. ПРАВА НА Нет Инфо В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 • 11.1. Нет Инфо има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре достъпа до и/или да изтрие от сървърите си всяко съдържание, разположено на Уебсайта CarМarket.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на Уебсайта CarМarket.bg, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
 • 11.3. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на Уебсайта CarМarket.bg Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо, Нет Инфо има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Нет Инфо има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
 • 11.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
 • 11.4. В горните случаи Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • 12.1. Нет Инфо има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание, включително каченото (uploaded) в потребителския профил изображение и друга предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и отбелязана като публично достъпна информация, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
 • 12.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез адрес на електронна поща и парола има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Нет Инфо. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува коментари на Уебсайта CarМarket.bg, неговото име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
 • 12.3. Нет Инфо полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 • 12.4. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
 • 12.5. В регистрационната форма, попълвана от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ при сключване на договора, Нет Инфо ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • 12.6. Нет Инфо събира и използва информацията по чл. 12.1. за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Нет Инфо. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Нет Инфо.
 • 12.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
 • 12.8. Нет Инфо се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • а) това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
  • б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Нет Инфо;
  • в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Нет Инфо за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
  • д) други посочени в закона случаи.
 • 12.9. Нет Инфо си запазва правото да използва IP адресите на ПOТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.
 • 12.10. При използване на Уебсайта CarМarket.bg, Нет Инфо има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Нет Инфо във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Нет Инфо и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена конкретна страница от Уебсайта CarМarket.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Нет Инфо съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по чл. 3.3. или чл. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 • 12.11. Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайта CarМarket.bg и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • 13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  • а) преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Уебсайта CarМarket.bg;
  • б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
  • в) други предвидени в закона случаи.
 • 13.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Нет Инфо има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и Услугите, да прекрати регистрацията му и да прекрати достъпа до или да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Нет Инфо, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • 14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайт и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 • 14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Нет Инфо е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Нет Инфо. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
 • 14.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Нет Инфо, дори ако не е било получено.
 • 14.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • 14.5. Уебсайтът CarМarket.bg се поддържа от Нет Инфо посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
 • 14.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • 14.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на Нет Инфо ЕАД от 01.10.2013 г.